<p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">金秋十月,一场商家的销售热潮即将来袭。这一年的中秋节、双11、双12、双旦节,将会成为各大商家争夺销售额的关键时刻。大促带来的不仅是更高的流量曝光和交易机会,也让商家在返佣返利、退款退差价、结算佣金报酬方面工作量骤增。</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">为了提升商家在大促期间的转账效率,支付宝推出了一款免费高效的转账多人工具</p> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>【支付宝批量转账】</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">可同时完成1-3000笔转账,支持大额转账和安全支付,还有0费率的特点,能够为商家提供极大的便利,大大提升商家的工作效率,减轻商家在大促期间的负担。可以满足商家不同的转账需求,为商家的销售额增长保驾护航。</p> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">【PC免研发版】</h2> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">针对无需开发的个人/企业商家,提供电脑免研版,一键上传文件,可同时转账1-3000笔;</p> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">【接口版】</h2> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">针对有开发能力的企业商家,提供API接口可接入企业自由系统,实现企业系统完成批量转账;</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01LMvMvR23h2c7qdGiQ_!!2212668597286-0-cib.jpg"/></div></div></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><a style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;" target="_blank" href="https://nbtwqt.aliwork.com/o/PLZZ-B"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01qGDaR823h2RnPdh6m_!!2212668597286-0-cib.jpg"/></a></div></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>【批量转账产品特色】</div> </h1> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01pgzlai23h2c3MxhYR_!!2212668597286-0-cib.jpg"/></div></div></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>【商家使用场景】</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">电商订单小额理赔、直播返佣返利、广告推广费用结算等多种转账多人场景</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01sK0dJT23h2c6jOl8o_!!2212668597286-0-cib.jpg"/></div></div></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><a style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;" target="_blank" href="https://nbtwqt.aliwork.com/o/PLZZ-B"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01qGDaR823h2RnPdh6m_!!2212668597286-0-cib.jpg"/></a></div></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>【专属人工服务】</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">点击下图获取专属人工服务,了解更多产品信息,祝各位商家生意兴隆噢!</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><a style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;" target="_blank" href="https://img.alicdn.com/imgextra/i4/O1CN01JJwyQK1hur0jjjDrY_!!6000000004338-2-tps-1280-1280.png"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01h2fj9C23h2Rhnxp7T_!!2212668597286-0-cib.jpg"/></a></div></div></div>