<p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">疫情反复 何时能恢复生意如初?开不了工 发不了货 客户一个个流失!</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">真的要放弃躺平吗?可是那些说要躺平的同行真的躺平了吗?</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">放弃虽然容易 但有这样一群人,他们在始终在逆境中寻找方向 始终坚持</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-bold-0-1-0"><div style="font-weight: bold;font-size: 16.0px;color: #333333;line-height: 30.0px;">4月26日&mdash;&mdash;4月29日,他们聚在一起用自己的真实经历 帮助还坚持在路上的每一个生意人找到答案</div></div></div> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">扫码报名和TOP操盘手学习成功秘笈</h2> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN019TwVd61Phsa69I4M3_!!2212140511873-0-cib.jpg"/></div></div></div></div>