<h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>极速到账是什么?</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">极速到账是1688平台向广大商家提供的一款提前回款服务,让商家可以无需等待买家确认收货,先收钱后发货,实现资金快速周转,提升资金使用效率。</p> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>极速到账如何收取费用</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">极速到账服务按笔收费,每笔订单回款费用=订单金额*费率(费率根据交易勋章和商家身份给定,具体费率见以产品页面和账单显示为准)</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-bold-0-1-0"><div style="font-weight: bold;font-size: 16.0px;color: #333333;line-height: 30.0px;">自4月7日起,极速到账服务为回馈广大新老用户,实行全面降价,费率最高降幅达70%!!!</div></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01WWA7up1E39Vddfj5d_!!4149400295-0-cib.jpg"/></div></div></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>如何开通极速到账</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">极速到账开通非常方便,无需任何资料,只需页面操作开通即可。开通之后如不想使用,可以随时暂停,即开即用,即关即停。</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">开通方式:进入卖家工作台-交易-交易特色服务-极速到账页面开通</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">或者</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://rongzi.1688.com/n/creditbao/index.htm?&tracelog=shangrenshequ">点击链接直达极速到账页面</a></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-bold-0-1-0"><div style="font-weight: bold;font-size: 16.0px;color: #333333;line-height: 30.0px;">4月商人节更有大促优惠活动,动动小手完成指定任务,即有机会获得最高30万元的免费回款优惠券!赶紧来开通服务吧!</div></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/O1CN01I8UICr1E39VdeBkNN_!!4149400295-0-cib.jpg"/></div></div></div></div>