<p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">找工厂是新财年1688重点开辟的一块全新业务,聚焦在加工定制领域,服务于加工定制类买家和加工定制接单生意的工厂。帮助买家快速找厂、找到真实优质工厂、与工厂洽谈合作;帮助工厂获取商机、加工定制类买家及加工定制订单。</p> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>一、定制生意和现货生意的区别:一个工厂两种生意</div> </h1> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/924/513/22572315429_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">找工厂聚焦在加工定制领域,服务于有加工定制接单生意的工厂,对既能做现货生意又能做定制生意的工厂新增一条生意路径,获取更多订单。以下是定制和现货的区别:</p> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>二、工厂商家入驻及成长体系</div> </h1> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">1、定制工厂入驻:针对有加工定制接单生意的工厂;</h2> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/250/150/22693051052_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/321/449/22785944123_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">(1)查看工厂入驻教程:</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://club.1688.com/unithread/131243015.html">https://club.1688.com/unithread/131243015.html</a></div></div> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">(2)查看完善信息教程:</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://club.1688.com/unithread/131243044.html">https://club.1688.com/unithread/131243044.html</a></div></div> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">(3)查看发布加工定制商品教程:</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://114.1688.com/kb/detail/20732037.html">https://114.1688.com/kb/detail/20732037.html</a></div></div> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">2、找工厂商家成长体系:定制工厂成长体系是专门为已入驻找工厂的商家量身打造,商家门槛、升级要求与现货完全区分。</h2> <ul> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: disc;">定制工厂成长体系三大要素:完美询盘买家数、定制服务响应率和加工定制交易额(黑灰交易不计入)。找工厂牌级分为:金牌制造>金牌>银牌>铜牌>无牌级。</li> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: disc;">金、银、铜牌的商家门槛一致,为:1)开通诚信通会员;2)工厂信息完善度&ge;80%;3)发布3个加工定制商品;金牌制造工厂是在金牌工厂的基础上,要求商家额外需要满足以下条件:1)开通实力商家会员;2)注册资本&ge;50万且厂房面积&ge;300方;3)开通1v1语音专属服务;4)有1个3分以上的老板带看视频。金牌制造和金牌工厂是找工厂的核心商家,成为金牌制造工厂将入选【金牌制造榜】专属场景、找工厂发布会免费门票及授予【入选2020年1688找工厂金牌制造榜】奖牌。</li> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: disc;">定制工厂牌级将会影响在找工厂核心场景、特色场景、营销活动及商机权益,层级不同获得的权益也不同,层级越高权益依次递增。</li> </ul> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/851/455/22580554158_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>三、找工厂核心场景及市场机制:</div> </h1> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">核心场景</h2> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/621/347/22493743126_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">特色场景</h2> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/079/518/22584815970_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">找工厂市场排序机制:</h2> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/798/036/22673630897_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">1、工厂实力:金牌制造>金牌工厂>银牌工厂>铜牌工厂>无牌级工厂</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">2、工厂信息完善度越高排序越靠前,且有老板带看视频且视频得分越高排序越靠前</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">3、加工定制服务响应率越高,排序越靠前</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">4、月累计完美询盘买家数越多排序越靠前</p> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">5、月累计加工定制交易额越高排序越靠前【剔除黑灰交易】</p> <h2 style="margin: 30.0px 0;color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;">工厂信息完善度、完美询盘买家数、加工定制服务响应率及加工定制交易额口径点此查看:</h2> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://club.1688.com/unithread/157712248.html">https://club.1688.com/unithread/157712248.html</a></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>四、有疑问入群咨询:</div> </h1> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/620/013/22409310026_822532417.jpg"/></div></div></div></div>