<p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">目前找工厂入驻仅面向工厂型且满足平台资质要求的商家开放。满足门槛商家可以在商家工作台上看到找工厂入驻入口。若当下在工作后台没有找工厂入口,说明您当前不符合平台资质要求,可以通过以下方式来入驻:</p> <ol> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: decimal;">在经营过程中不断完善店铺信息,诚信通会员续签时平台会再次审核资质,如果符合资质要求则开放入口;</li> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: decimal;">开通实力商家进行深度验厂,通过深度验厂后可立刻获得入驻资格,前往开通实力商家;</li> </ol> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">开通实力商家链接:</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://air.1688.com/app/pm-dpl/shili-enroll/index.html?spm=a262jn.10526145.wkalibar.47.6e061768XSNj8R">https://air.1688.com/app/pm-dpl/shili-enroll/index.html?spm=a262jn.10526145.wkalibar.47.6e061768XSNj8R</a></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>一、找工厂入驻门槛:</div> </h1> <ul> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: disc;">商家必须为诚信通会员;</li> </ul> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://cxt.1688.com/?spm=a2693.6879473.1367436013.1.z0ziMB">【点击查看诚信通会员】</a></div></div> <ul> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: disc;">商家必须为工厂型且满足平台资质要求;</li> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: disc;">工厂信息完善度&ge;80%;</li> </ul> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://club.1688.com/unithread/131243044.html">【点此查看如何完善工厂信息】</a></div></div> <ul> <li style="margin: 20.0px 0;color: #666666;font-size: 16.0px;list-style: disc;">发布3个以上加工定制商品;</li> </ul> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://club.1688.com/unithread/164886671.html?">【点此发布加工定制商品】</a></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>1、入驻定制工厂不收取任何费用</div> </h1> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>2、找工厂入驻为持续性,之后仍然可以入驻,但为了不影响您参与找工厂的活动,建议您尽快入驻。</div> </h1> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>具体操作:</div> </h1> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">1、操作步骤如下:</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/250/150/22693051052_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <p style="margin: 30.0px 0;font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #666666;">2、入驻链接:</p> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-link-0-1-2"><a style="font-size: 16.0px;line-height: 30.0px;color: #027cff;text-decoration: none;cursor: pointer;" target="_blank" href="https://work.1688.com/?_path_=/zhaogongchang_pindao/ruzhuzhaoogngchang_linshi">https://work.1688.com/?_path_=/zhaogongchang_pindao/ruzhuzhaoogngchang_linshi</a></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-bold-0-1-0"><div style="font-weight: bold;font-size: 16.0px;color: #333333;line-height: 30.0px;">3、定制工厂和普通工厂区别:建议选择定制工厂入驻</div></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/711/493/23248394117_822532417.jpg"/></div></div></div></div> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-bold-0-1-0"><div style="font-weight: bold;font-size: 16.0px;color: #333333;line-height: 30.0px;">说明:入驻定制工厂前,要先入驻普通工厂并发布3个及以上的找工厂加工定制品。</div></div></div> <h1 style="color: #333333;font-size: 20.0px;font-weight: bold;line-height: 30.0px;"> <div style="width: 5.0px;height: 18.0px;background: #027cff;margin-right: 16.0px;position: ;top: 6.0px;float: left;"></div> <div>答疑咨询:</div> </h1> <div style="margin-top: 30.0px;margin-bottom: 30.0px;"><div class="csbc-editor-banner-0-1-5"><div style="display: flex;flex-direction: column;align-items: flex-start;"><div style="position: ;display: block;max-width: 100.0%;"><img style="vertical-align: top;max-width: 100.0%;margin: auto;" src="https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2020/620/013/22409310026_822532417.jpg"/></div></div></div></div>